Comfort 2 Abonnementsvoorwaarden

(Versie 2022-2)

1. IN HET ABONNEMENT OPGENOMEN:
1.1 Eenmaal per twee jaar een periodieke onderhoudsbeurt, uitgevoerd volgens de richtlijnen van Techniek Nederland.
1.2 Controleren en indien nodig afstellen van de regelapparatuur.
1.3 Bijvullen van de cv-installatie (alleen tijdens periodiek onderhoud).
1.4 Verhelpen van storingen en reparaties aan de ketel, waarvoor geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht, alleen van toepassing op reparaties binnen de mantel van de ketel.
1.5 Storingen in het stookseizoen gemeld voor 21.00 uur worden, indien mogelijk, nog dezelfde dag verholpen.
1.6 Warmwater storingen worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk verholpen.
1.7 Het stookseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 maart.

2. NIET VAN TOEPASSING OP HET ABONNEMENT:
2.1 Reparaties aan de cv-installatie buiten het toestel.
2.2 Arbeidsloon en materiaalkosten voor het vervangen van een warmtewisselaar, boiler of het gehele toestel.
2.3 Verhelpen van storingen die het gevolg zijn van doe het zelf werkzaamheden of nalatigheid van de bewoner of gebruiker dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht.
2.4 Bijvullen van de installatie buiten de onderhoudsbeurt.
2.5 Ontkalken van de warmtewisselaar of warmwatervoorziening.
2.6 Arbeidsloon en voorrijkosten als er geen gelegenheid wordt gegeven om de storing tijdens de normale werkuren op te lossen.
2.7 Als er een defect onderdeel wordt geconstateerd dat niet vervangen mag worden en later toch problemen oplevert, dan wordt hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht.
2.8 Als er onterecht een beroep op ons wordt gedaan, bijvoorbeeld geen spanning, de stekker niet in het stopcontact, het gas afgesloten of als er onvoldoende water in de installatie zit enz., houden wij ons het recht voor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen.
2.9 Als de cv-ketel niet goed toegankelijk is, bijvoorbeeld omdat de ruimte ook als opslagplek wordt gebruikt, en hierdoor wachttijd ontstaat houden wij ons het recht voor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden staan op onze website en zijn te lezen via www.denie/algemene-voorwaarden/

3. ALGEMEEN:
3.1 Als er een afspraak gemaakt is voor de onderhoudsbeurt en u op die betreffende dag niet aanwezig kunt zijn, dan moet dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak gemeld worden.
3.2 Als wij na afspraak niemand thuis treffen of als er alleen een minderjarig persoon aanwezig is houden wij ons het recht voor om de voorrijkosten in rekening te brengen.
3.3 Als het abonnement niet van toepassing is wordt er het normale tarief voor arbeidsloon en voorrijkosten berekend.
3.4 Wij houden ons alle rechten voor ten aanzien van de wijziging van de prijsstelling der abonnementen en deze abonnementsvoorwaarden.
3.5 Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk of per email met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3.6 Reparatiewerkzaamheden dienen per factuur of met een pinbetaling aan de monteur voldaan te worden.
3.7 Het onderhoudsabonnement wordt ieder jaar middels een doorlopende incassomachtiging geïncasseerd.
3.8 Het onderhoudsabonnement is toestel gebonden en niet overdraagbaar naar een ander toestel of adres.
3.9 Wij verrichten geen garantie afwikkelingen voor derden
3.10 Op alle reparaties die wij uitvoeren geven wij 3 maanden garantie.
Leveringsvoorwaarden volgens Techniek Nederland, Algemene Voorwaarden Installatiewerk Consumenten.

4. TOESTELKEURING
Ook wanneer uw cv-ketel niet door de Nie Installaties B.V. is geïnstalleerd, nemen wij hem graag in onderhoud. Alvorens wij een onderhoudscontract aangaan voeren we een toestelkeuring uit om een nulpunt en de staat van de cv-ketel te bepalen. Op basis van de uitkomst van de toestelkeuring kunnen we bepalen of we de cv-ketel direct in onderhoud kunnen nemen of dat er eerst reparaties uit moeten worden gevoerd. Ook als blijkt dat we de cv-ketel niet in onderhoud kunnen nemen, worden de kosten van de toestelkeuring in rekening gebracht.

De toestelkeuring bestaat onder andere uit:
• Controle van diverse meters, waterdruk, toe- en afvoerleidingen en juiste bevestiging en afstelling van de cv-ketel.
• Controle op lekkages.
• Controle op de installatie van de rookgasafvoer. In het geval deze niet aan de huidige voorschriften voldoet, kunnen en mogen er geen werkzaamheden aan de cv-ketel worden uitgevoerd totdat het één en ander is aangepast.

De kosten van de toestelkeuring zijn € 124,34 inclusief 21% BTW. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden staan op onze website en zijn te lezen via www.denie/algemene-voorwaarden/

Hierbij gaat ondergetekende akkoord met het door De Nie Installaties BV aangeboden onderhoudsabonnement en verklaart kennis te hebben genomen van de aangehechte Comfort Plus Abonnementsvoorwaarden (Versie 2022-2)

De prijs per jaar voor dit contract is € 103,00 inclusief btw. Indien gewenst kunt u kiezen voor automatische incasso in de maand dat het onderhoud bij u wordt uitgevoerd.
U kunt ook kiezen voor betaling per maand. De prijs is € 10,30 inclusief btw per maand en zal automatisch geïncasseerd worden.
In beide gevallen heeft het contract een looptijd van een jaar en zal zonder opzegging, automatisch worden verlengd.